Contactpersoon Workshops
Truus Dolfing

T: 0592 - 336 913
E: truus@kcdr.nl
Bekijk complete contactgegevens
expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Cultuur en creativiteit in de BSO

Praktische informatie

Locatie: zie informatie verderop in de tekst
Groepsgrootte: 8 - 14 personen
Studiebelasting: 20 uur
Materiaal: cursusmap met aanvullende artikelen
Kosten: € 250,00 per deelnemer inclusief cursusmap, exclusief verbruiksmateriaal

Inleiding

Cultuur op de BSO kan vele verschijningsvormen hebben. Kinderen die de mooiste beeldende producten maken geïnspireerd op de schatten in hun eigen woonwijk. Kinderen die wat ze op school geleerd hebben in hun vrije tijd op de BSO spontaan toepassen: een elfje schrijven of een voorstelling maken. Kinderen die via de BSO in aanraking komen met vilten, een kunstenaar of de monumenten in de omgeving.
De aanleiding kan zijn een samenwerking met de Stichting Kunstzinnige Vorming die in hetzelfde gebouw zit, een pedagogisch medewerker met een beeldende achtergrond of de wens van een bestuur om de BSO te ontwikkelen met een Cultuurprofiel.
De cursus Cultuur en creativiteit in de BSO is gericht op het scholen van pedagogisch medewerkers in de BSO met als doel om cultuur een zinvolle plaats te geven in de activiteiten die in de BSO worden uitgevoerd.
Cultuureducatie krijgt een betekenisvollere invulling als alle medewerkers zijn gefocust op de mogelijkheden die cultuur te bieden heeft. Daarbij gaat het er vooral om op een praktisch niveau inzicht te hebben in cultuur en te leren daar de mogelijkheden te zien. De cursus zal een brede doelgroep op een concreet niveau moeten aanspreken.
Daarnaast is het belangrijk dat in de organisatie van de BSO oog is voor de plaats en mogelijkheden van cultuur vanuit het pedagogisch perspectief van de organisatie. Dat het er niet alleen om gaat zinvolle activiteiten te faciliteren en ontwikkelen, maar dat die activiteiten zich ook verhouden tot het hele beleid dat in de BSO wordt gevoerd. En dat daarin bovendien ontwikkeling plaatsvindt. Dat is meer een taak van enkele medewerkers van de staf van de BSO dan van de individuele medewerkers. Hiervoor is een tweede cursus in ontwikkeling; Cultuurbeleid in de BSO.

Korte omschrijving cursus

De cursus Cultuur en creativiteit in de BSO is gericht op het scholen van pedagogisch medewerkers in de BSO met als doel om cultuur een zinvolle plaats te geven in de activiteiten die in de BSO worden uitgevoerd. Primair doel is dat pedagogisch medewerkers zich bewust worden van wat cultuur is, dat cultuur overal is en dat alles aanleiding kan zijn voor een culturele activiteit.
De cursisten verdiepen zich in het creatieve proces, vormgevingsprincipes en het procesgericht werken met kinderen. De cursisten maken actief kennis met verschillende kunstdisciplines, erfgoed en media-educatie en reflecteren hierop. Zo (her-)ontdekken deelnemers hun eigen creativiteit en hun eigen voorkeur voor het werken in een bepaalde discipline. Alle activiteiten die in de cursus worden gedaan, zijn exemplarisch voor het eigen werk en kunnen naar activiteiten met de kinderen vertaald worden.
Tijdens de bijeenkomsten worden activiteiten ontwikkeld door de cursisten, op die manier ontstaat een soort receptenboek als aanvulling op het cursusmateriaal. Daarnaast krijgen cursisten inzicht in hoe ze gebruik kunnen maken van de bestaande infrastructuur op gebied van cultuureducatie.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor de pedagogisch medewerkers van de BSO.
Het merendeel van de pedagogisch medewerkers hebben een Mbo-opleiding, zoals SPW-3.
96% van de medewerkers in de kinderopvang is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 35 jaar en men werkt gemiddeld 56%.
Van de deelnemer wordt verwacht dat deze gemotiveerd is om cultuureducatie op de werkvloer en de eigen organisatie te versterken.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit vier dagdelen van 3 uur.

  • Dagdeel 1: Het alledaagse bijzonder maken: de podiumkunsten;
  • Dagdeel 2: Van niets, iets maken: de beeldende kunsten en media;
  • Dagdeel 3: Kijk eens om je heen: erfgoed en de omgeving van de BSO;
  • Dagdeel 4: Kansen voor samenwerking.

Een dagdeel bestaat in ieder geval uit vier vaste onderdelen:

  • een inhoudelijk deel waarin nieuwe kennis overgedragen wordt;
  • een actief deel waarin cursisten, verschillende kunstdisciplines- en werken met erfgoed ervaren;
  • een reflectief deel over het actieve deel, waarbij concrete handvaten worden benoemd om zelf ook op die manier aan de slag te gaan met kinderen;
  • tenslotte een actief deel waarbij cursisten een activiteit ontwikkelen dat in de eigen groep kan worden uitgevoerd.

Klik hier om naar de webpagina met de leerdoelen per les te gaan.

Activiteiten

Tijdens de bijeenkomsten worden activiteiten ontwikkeld. Deze kunnen op de website www.samenspelopdebso.nl worden geplaatst. Deze website wordt door BSO's gebruikt en is ontwikkeld door de CED-groep en SDK kinderopvang. Het is een zeer toegankelijke site die een heldere structuur biedt voor het omschrijven van activiteiten, met links waarin ontwikkelingsgebieden van kinderen en de interactievaardigheden van medewerkers beschreven worden.

Afsluiting en bewijs van deelname

De cursist ontvangt na afloop een bewijs van deelname.
Na de cursus kunnen deelnemers voor informatie, advies en organisatie contact opnemen met de lokale steunfunctie of de cursusleiding.

Locatie

De cursus wordt gegeven op verschillende inspirerende locaties in de eigen omgeving.
Les 1 vindt plaats bij een BSO of bij K&C.
Les 2 vindt plaats bij een BSO of bij K&C.
Les 3 vindt plaats bij een BSO zelf omdat dat de directe omgeving van de BSO uitgangspunt voor de les is.
Les 4 vindt plaats bij het plaatselijke centrum voor de kunsten, in een museum of op een monumentale locatie.

Trainer / Gastdocenten

Er wordt gewerkt met een vaste trainer en wisselende gastdocenten. Het is aan te bevelen om ook een vertegenwoordiger van de organisatie van de BSO een rol te laten spelen, bijvoorbeeld bij het uitreiken van de certificaten in les 4.

Voor alle producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Drenthe.